ARPZPD v ČR

Liberecký klub

-------------

-------------

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, o.s. - klub Liberec

Propagujte i svojí stránku

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

Co je Asociace?

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. (ve zkratce ARPZPD ČR ) je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Založení Asociace

Asociace byla založena v roce 1991 a navázala na dlouholetou práci Komise rodičů tělesně postižených dětí. Registrace Asociace byla provedena u Ministerstva vnitra 23.7. 1991 a jejím ústředním sídlem je Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8-Karlín. Statutárními zástupci jsou předsedkyně a ředitelka.

Struktura Asociace

Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada, složená z volených delegátů klubů. Valná hromada každoročně určuje koncepci činnosti a rozvoje Asociace, odvolává a volí Republikový výbor ARPZPD v ČR a Republikovou revizní komisi ARPZPD v ČR. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která schvaluje veškerou činnost klubu, volí a odvolává výbor klubu Asociace a revizní komisi klubu Asociace.

(převzato z www.arpzpd.cz )

Liberecký klub ARPZPD ČR

Organizace

Liberecký klub ARPZPD ČR byl založen dne 29. ledna 1996. V čele klubu stojí výbor klubu, který ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Současné složení výboru je následující:

Předseda: Ondřej Dragoun
Místopředseda: Kateřina Zelenková
Hospodářka: Monika Vacovská
Členové výboru: Hana Vávrová
Michaela Soukupová
Blanka Čáslavská
Jiří Blekta

Zaměření

Hlavním posláním libereckého klubu je pomáhat zdravotně postiženým dětem a jejich rodičům. Z tohoto kréda vychází i většina činností, které se realizují jak z pražského ústředí, tak v libereckém klubu samotném. Většina činností klubu, zejm. zájmové a sportovní činnosti, je ovšem do značné míry závislá na podpoře sponzorů. Některé akce, zejm. letní tábory, jsou sice částečně hrazeny ze státní dotace, ta ovšem tvoří pouze zlomek celkových nákladů. Navíc její výše neustále klesá. Proto se na tomto místě patří poděkovat všem, kteří činnost našeho klubu dotují (viz záložka Poděkování).

Hlavní činnosti libereckého klubu

Pro zdravotně postižené děti a mládež zajišťuje liberecký klub ARPZPD zejména tyto dva druhy aktivit:
~ zájmové kroužky,
~ pobytové akce,
~ výlety.

Zájmové kroužky

Cílem kroužků je setkávání dětí s různými druhy zdravotních postižení a zdokonalování jejich dovedností, které jsou v mnoha případech nutné ke správnému začlenění do společnosti. Kroužky probíhají během školního roku každý všední den v pondělí a ve středu. Doba trvání je přibližně dvě hodiny. Místem konání kroužků jsou pronajaté prostory v budově bývalé školky v Oblačné ulici, kterou vlastní Občanské sdružení D.R.A.K. Více o rozvržení kroužků pojednává záložka Kroužky.

Pobytové akce

Mezi hlavní pobytové akce patří čtrnáctidenní letní tábor, který je organizován v průběhu velkých prázdnin. Kromě toho organizuje liberecký klub také několikadenní psychorehabilitační pobyty. Mezi nejvýznamnější patří podzimní pobyt konaný každoročně v době podzimních školních prázdnin. Je-li dostatek finančních prostředků, organizují se i jarní a velikonoční pobyty (v době jarních a velikonočních prázdnin). Kromě těchto pobytů jsou pořádány také dvoudenní víkendové akce či různé jednodenní výlety. Všechny pobytové akce jsou zajištěny vhodným programem.

Program pobytových akcí

Program pobytových akcí je navržen tak, aby plnil zejm. tyto následující funkce:

a) integrační

Každé dítě by mělo v programu najít svoji realizaci. Z tohoto důvodu žádáme rodiče nově příchozích dětí o podrobný popis chování dítěte zaměřený zejm. na jeho zájmy a reakce v různých situacích, včetně jeho diagnózy. Přirozenou snahou při tvorbě programu je vytvoření takových aktivit, ve kterých najde svoji realizaci co největší počet dětí tak, aby každé dítě hrálo v chodu tábora svoji pozitivní roli.

b) výchovnou

Pro děti je během tábora připraven program s výchovnou tématikou. Snahou vedoucích je, aby se děti během tábora dozvídaly nové informace týkající se každodenního světa, který je obklopuje.

Nabídka spolupráce

Vážení přátelé,
neustále sháníme mladé lidi, kteří by měli zájem jakkoliv pomoci v naší Asociaci. Jedná se o velmi zajímavou práci, která dokáže výrazným způsobem obohatit život nejenom našim klientům, ale do značné míry i vám. Práce je to dobrovolná, nemůžeme za ni nabídnout žádné honoráře. Co vám ale s jistotou nabízíme je velmi kvalitní kolektiv lidí, kteří jsou ochotni pomáhat, starat se, darovat kus svého volného času pro ty, kteří jsou životem bez svého vlatního zavinění znevýhodněni.
Vaše pomoc může mít rozličný charakter. Od pomoci v zájmových kroužkách, při výletech či jiných krátkodobých akcích až po účast na 14 denním letním pobytu pro ZTP děti, kde je možné zažít nezapomenutelnou atmosféru. Pobytů i kroužků se účastní děti, kterým jejich zdravotní omezení umožňuje život v rodině a které jsme schopni na těchto akcích našimi silami zvládnout.
Pokud by někoho toto povídání oslovilo, kontaktujte nás, prosím, na telefoních číslech či mailových adresách uvedených v záložce "Kontakty". Rádi vám zodpovíme jakýkoliv dotaz!.